Zaparcia u starszych dzieci

Zaparcie u starszych dzieci rzadko związane jest jedynie z niewłaściwym odżywianiem. Świadome wstrzymywanie stolca ma zwykle tę samą przyczynę co wstrzymywanie moczu — uparte dążenie ze strony matki, aby dziecko wypróżniło się. Zasadniczą przyczyną jest tu lęk matki przed zaparciem u dziecka. Próbuje ona zmusić je do skorzystania z nocnika, a ono opiera się temu. Zmuszone dziecko opiera się i płacze przy sadzaniu na nocnik. Gdy pod­rośnie, zauważa, że może doznać wiele satysfakcji w związku z powodowanym przez siebie zamieszaniem, a więc sprawia coraz więcej kłopotów. Gwałtownie opiera się przy sadzaniu na nocnik, a po zejściu z niego natychmiast świa­domie oddaje stolec albo nadal opiera się oddaniu stolca. Osiąga to, że wkrótce cały dom myśli tylko o jego stolcach. Po kilku tygodniach zaparcia stają się coraz uciążliwsze. Stolce są twarde i ranią podczas wypróżnień, przez co dochodzi jeszcze jeden powód do wstrzymywania ich. Wkrótce jelito grube zostaje rozciągnięte do tego stopnia, że nie daje dziecku znać w odpowiednim czasie o potrzebie oddania stolca. Dziecko osiąga stan, w którym nie może się wypróżnić, nawet gdy chce. Leczenie w tym czasie jest trudne, często konieczna jest hospitalizacja. Kolejną komplikacją rozwijającą się w tym okresie jest nietrzymanie kału. Twarde stolce drażnią odbytnicę, przez co płynne masy kałowe wyciekają przez odbyt. Rodzice mogą wtedy uważać, że dziecko ma przewlekłą biegunkę. Za­równo zaparcie, jak i nietrzymanie kału jest w tym okresie niezależne od wo­li, tak więc stosowanie kar i łajanie jest zawsze niesłuszne. Jest to dość czę­sty obrazek. Zaparcie tego typu rozwija się czasami bez popełnianych w pierwszym okre­sie błędów wychowawczych. Przyczyną jest wtedy ból towarzyszący wypróżnie­niom. Czasem spowodowany jest szczeliną czy pęknięciem błony śluzowej. Jeśli nie zadziała się szybko przez doprowadzenie do zmiękczenia stolców odpowied­nimi środkami przeczyszczającymi — przy jednoczesnym unikaniu zdenerwowa­nia i przymusu — niechęć do wypróżnienia może się utrzymać. Lekarze nie są co prawda całkowicie zgodni co do przyczyn omawianej kwestii, my jednak uważamy, że ciężkie zaparcia nie zawsze są związane ze zbyt intensywnym wdrażaniem do korzystania z nocnika lub bólem przy oddawaniu stolca. Widuje się często ciężkie zaparcia bez wymienionych przyczyn i wówczas istota dolegliwości pozostaje nie znana. Aczkolwiek na każde 20 przypadków 19 spowodowanych jest przez jeden z wy­mienionych czynników, istnieje też pewien typ zaparć pojawiających się w cho­robie Hirschsprunga związany z pewną wadą jelita. O rozpoznaniu decyduje wów­czas zdjęcie rentgenowskie. Nie zamierzamy poruszać tu kwestii leczenia tej cho­roby, gdyż jest to sprawą lekarza.

Both comments and pings are currently closed.